پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

جهیزات عمومی

PCR Workstation

Gel Electrophoresis System

Gel Documentation System

High speed centrifuge

Shaker-incubator

Hot block

Universal Centrifuge

ELISA Microplate Readers (Sunrise™)

Laboratory Fume Hoods

Laminar Hoods

Tissue Processor

light microscope

Orbital Shaker

Heater-stirrer plate

Hot block

Universal Centrifuge

Refrigerator

water bath

Liquid Nitrogen Container (LN2)

Laboratory Scales(0.1mg to 0.0001g)

Digital Oven

Digital Incubator

Vortex mixer

Microfuge

Tube Rotator

Digital PH Meter

Autoclave

تنظیمات قالب