پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

استراتژی ها:

استراتژیهای توسعه ایی مبتنی بر نقاط قوت و فرصت ها (استراتژی های SO):

1)تدوین شیوه نامه های اخذ گرنت های داخل کشور و خارج از کشور و برگزاری کارگاه های ویژه اخذ گرنت برای اعضاء هایت علمی پژوهشکده

2)هماهنگی با معاونت های امور بهداشتی و امور درمان برای عضویت پژوهشکده در مجموعه های مرتبط با بیماری های استان و هدف گذاری برای استفاده از ظرفیت معاونت های مذکور برای انجام تحقیقات HSR در زمینه های مذکور  

  1. فعال سازی شورای سلولهای بنیادی استان و ایجاد دبیرخانه دایمی برای آن در جهت رصد کلیه فعالیت های استانی مرتبط

4)ایجاد سازکار استانی، تدوین و انجام طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاه های داخل استان در خصوص موارد مشترک

5)بازسازی سازمانی و ترمیم ساختار بخش پیوند استخوان در جهت ایجاد بخش سلولهای بنیادی در استان با اهداف کلینیکی و بالینی

6)تدوین آیین نامه برای بهره مندی از مرکز تحقیقات و پرورش حیوانات آزمایشگاهی جهت انجام طرح های پیش بالینی و حیوانی مدل

  1. رایزنی با آموزش دانشگاه برای تدوین طرح های تحقیقاتی کلان و سریالی و بخش بندی آنها برای خوراک پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

8)تشکیل منظم و ماهانه جلسات شورای سلول های بنیادی استان در راستای تقویت بکارگیری ظرفیت تام استانی برای سل ایمنوتراپی

9)فعال سازی دفتر ارتباط با صنعت برای انجام طرح های تحقیقاتی مشترک در زمینه های مرتبط و غیرمرتبط با اهداف عالی پژوهشکده

10)راه اندازی مرکز رشد پژوهشکده برای ایجاد شرایط رشد هسته ها و واحدهای فنآور پژوهشکده در راستای ایجاد شرکت های دانش بنیان

  1. انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه برای بهره گیری از ظرفیت پژوهشکده مذکور در راه اندازی سل ایمونوتراپی

12)انعقاد تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی برای استفاده از ظرفیت های طرفین در خصوص مسایل مرتبط با پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی

13)انعقاد تفاهم نامه با مرکز پژوهشی درمانی امید برای استفاده از محیط های عملیاتی طرفین در جهت اهداف طرفین

  1. استفاده از ظرفیت پزشک پژوهشگر و سرباز پژوهشگر در پژوهشکده برای کاهش بار مالی هزینه های تحقیقاتی

15)ایجاد زمینه های راه اندازی کمیته فنآوری دانشجویی در پژوهشکده برای توسعه فنآوری های مرتبط با اهداف پژوهشکده

16)شناسایی حداکثری ظرفیت آزمایشگاهی استان در جهت برون سپاری و اعلام مستمر ظرفیت آزمایشگاهی پژوهشکده برای انجام کارهای آزمایشگاهی  

17)ایجاد شبکه آزمایشگاهی درون استانی و تدوین ظرفیت های نیروی انسانی داخل استانی در راستای توسعه شبکه تحقیقاتی سلولی مولکولی

18)ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی و محققین بمنظور شناسایی توانایی های موجود از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب در سطح دانشگاه 

19)تمرکز ستادی روی برای پیگیری هزینه کرد 1 تا 3 درصد درآمدهای اختصاصی دستگاه های استان در پژوهش

20)راه اندازی مرکز رشد فنآوری داروهای گیاهی موثر بر سرطان و بیماریهای شایع استان برای تولید محصولات دانش بنیان

  1. راه اندازی استارپ های مرتبط با حوزه های تحقیقاتی در راستای اهداف کلی و عینی پژوهشکده بین دانشجویان و اعضاء هیات علمی استان

 

 

 

 

استراتژیهای تکمیلی مبتنی بر نقاط قوت و ضعف (استراتژی های SW):

1)اعلام فراخوان برای جذب نیروهای محقق طرحی و تعهد خدمت برای جبران کمبود نیروهای انسانی مورد نیاز

2)استفاده از ظرفیت های پژوهشگر محقق وپزشک پژوهشگر برای حبران کمبود نیروهای انسانی مورد نیاز

3)استفاده از نیروهای طرح تعهد آموزش رایگان برای تکیمل ظرفیت کارشناسی ستادی 

4)تلاش برای استفاده از نیروهای طرحی با فراخوان های مستمر برای تکمیل نیروهای انسانی

5)برگزاری برنامه های آموزش مدون، برنامه های کارگاهی، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت برای افزایش دانش فنی و علمی نیروهای انسانی

6)تجمیع اطلاعات مرتبط با بیمارها از واحدهای تابعه دانشگاه برای ارزیابی و امکان سنجی طراحی پروژه های تحقیقاتی مرتبط

7)برگزاری مرتب جلسات شوراها و کمیته های فعال در راستای افزایش توان تحقیقاتی پژوهشکده

8)دعوت از کارشناسان تحقیق توسعه کارخانجات و برگزاری مرتب جلسات آموزشی در حوزه مرتبط با پژوهشکده

9)تلاش برای استقرار در ترکیب هیات رئیسه جهت بهره برداری از توان حاکمیتی دانشگاه جهت جبران نواقص

10)تدوین و اعلام سیاست های تشویقی ویژه برای افزایش بار تحقیقاتی HSR در دانشگاه

11)تدوین سیاست های داخلی برای دانشگاه برای مرتفع کردن ضعف های سیاست های کلان یا استانی نمودن آنها

12)تدوین سیاست جدید داخلی دانشگاه و پژوهشکده برای ایجاد زمینه های مناسب تحقیقات پژوهشکده

13)تدوین آیین نامه و سیاست های داخلی پوشش دهنده رشد فنآوری در داخل دانشگاه

14)هماهنگی با معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه و معاونت آموزشی دانشگاه برای تغییرات مورد نظر در سیاست گذاری ارتقاء هیات علمی

15)تدوین سیاست ها و پیشنهادهای راهبردی ارتقاء و تصویب آنها در هیات ممیزه برای افزایش تولیدات علمی

16)توسعه ضریب نفوذ مصوبات دانشگاه در بین اعضاء هیات علمی و محققین دانشگاه

17)تدوین سیاست های پاداشی ویژه برای استفاده از داده های محیطی جهت کاهش بار هزینه ایی انجام مطالعات میدانی

18)تدوین سیاست های ویژه برای استفاده از داده های رجیستری های دانشگاه

19)اعلام سیاست های داخلی دانشگاه به محققین خارج از دانشگاه برای افزایش طرفیت محققین دانشگاه

 

 

 

 

استراتژیهای تکمیلی مبتنی بر نقاط ضعف و فرصت ها (استراتژی های WO):

1)تلاش برای جذب حمایت های مالی سازمانهای داخل استان برای طرح های تحقیقاتی پژوهشکده پزشکی سلولی مولکولی

2)رایزنی و تلاش برای استفاده از نیروهای رسمی سایر سازمانهای برای افزایش ظرفیت تحقیقاتی پژوهشکده

3)مشارکت در اعلام فراخوان طرح های دستگاه های اجرایی، سازمانها، نهادها و سایر منابع برای افزایش ظرفیت تحقیقاتی پژوهشکده

4)ایجاد سیاست درهای باز (open doors) برای جذب محققین آزاد و کاهش بار هزینه ایی تحقیقات

5)استفاده از نیروهای طرح تعهد آموزش رایگان برای تکیمل ظرفیت کارشناسی ستادی  

6)تلاش برای استفاده از نیروهای طرحی با فراخوان های مستمر برای تکمیل نیروهای انسانی

7)استفاده از برنامه های آموزش مدون، برنامه های کارگاهی، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت سایر دستگاه ها برای افزایش دانش فنی و علمی نیروهای انسانی

8)تجمیع اطلاعات مرتبط با بیمارها از واحدهای تابعه دانشگاه برای ارزیابی و امکان سنجی طراحی پروژه های تحقیقاتی مرتبط

9)برگزاری مرتب جلسات مرتبط با موضوعات مطروحه در صنعت با مسئولین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان

10)دعوت از کارشناسان تحقیق توسعه کارخانجات و برگزاری مرتب جلسات آموزشی در حوزه مرتبط با پژوهشکده

11)استفاده کامل از ظرفیت تام پارک و علم و فنآوری برای بر طرف کردن نواقص مرکز رشد و مدیریت توسعه فنآوری

12)تدوین و اعلام سیاست های تشویقی ویژه برای افزایش بار تحقیقاتی HSR در دانشگاه

13)تدوین سیاست های داخلی برای دانشگاه برای مرتفع کردن ضعف های سیاست های کلان یا استانی نمودن آنها

14)تدوین سیاست جدید داخلی دانشگاه و پژوهشکده برای ایجاد زمینه های مناسب تحقیقات پژوهشکده

15)تدوین آیین نامه و سیاست های داخلی پوشش دهنده رشد فنآوری در داخل دانشگاه

16)توسعه ضریب نفوذ مصوبات دانشگاه در بین اعضاء هیات علمی و محققین دانشگاه

17)تدوین سیاست های پاداشی ویژه برای استفاده از داده های محیطی جهت کاهش بار هزینه ایی انجام مطالعات میدانی

18)تدوین سیاست های ویژه برای استفاده از داده های رجیستری های دانشگاه

  1. اعلام سیاست های داخلی دانشگاه به محققین خارج از دانشگاه برای افزایش طرفیت محققین دانشگاه

 

 

 

 

استراتژیهای تدافعی مبتنی بر نقاط ضعف و تهدیدها (استراتژی های WT):

1)جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی و محققین فعال با ایجاد سیاست های نرمشی و تعاملی

2)عدم ورود به تحقیقات اولویت دار دانشگاه ها و پژوهشکده های همجوار استانی برای کاهش بار رقابتی

3)توجه به اولویت های تحقیقاتی که سایر دانشگاه ها و دستگاه های استان به آنها پرداخت نمی کنند

4)تعامل با جهاد دانشگاهی برای عدم رقابت در زمینه سلولهای بنیادی و بانک سلولی

5)عدم ارسال عناوین مشابه درون سازمانی اولویت دار تحقیقات به سازمانهای درون استانی و برون استانی رقیب

6)انعطاف در برخورد با مشتریان و حمایان مالی طرح های تحقیقاتی با استفاده از ظرفیت قانونی و مالی مالیاتی

7)امکان اجرای تقسیط برای مشتریان کلان آزمایشگاه های پژوهشکده جهت عدم دفع مشتریان و جذب توسط رقبا

8)توجه به اولویت های کاری دانشگاه های قطب و تلاش برای کاهش تخاصم فعالیت های علمی پژوهشی

9)انعطاف در برابر پارک علم و فنآوری استان برای کاهش مقاومت استقرار واحد ها و هسته های فنآور پژوهشکده در آن

10)توزیع مناسب نیروهای شاغل در پژوهشکده در تحقیقات فاقد آسیب ستادی به تحقیقات پژوهشکده

  1. توجه به اولویت های مشتری مداری در مواجه با مشکلات فعالیت های پژوهشی

12)کاهش بار سهم از منابع مشترک استانی و خارج از استان جهت جلوگیری از رقابت نا سالم سایر دانشگاه ها و پژوهشکده ها

13)اجرای برنامه های رایگان پژوهشی برای رقبای استانی جهت جلب مشارکت و کاهش مقاومت آنها 

تنظیمات قالب